Home
Ontwikkeling
Management
Milieu
Ondersteuning
  Hendriksen Technical Consultancy & Support bv
Beheert en ondersteunt in beheer en onderhoud van technische installaties.

Onze hoofdactiviteiten richten zich hier o.a. op:
• Het ondersteunen in beheer en onderhoud van technische installaties;
• Het uitvoeren van aan- resp. verkoop en onderhoudsinspecties;
• Het uitvoeren van "Second Opinions" op door derden gepresenteerde bouw- en ontwikkelingsplannen.
Ons werkveld t.a.v. beheer en onderhoud omvat o.a.:
• Samenstellen van service en onderhoudsprogramma's en controle op uitvoering;
• Beoordeling van actueel zijnde service en onderhoudscontracten en controle op afstemming van door huurder(s) aan te brengen uitbreidingen e/o aanpassingen;
• Controle op afstemming tussen de tot de huurder en de tot de verhuurder toebehorende vaste e/o secundaire voorzienningen en installaties en daarbij bijbehorende verplichtingen.

Ons werkveld t.a.v. inspecties omvat o.a.:
• Controle op een bepaling van te verwachten (extra) kosten op korte e/o lange termijn als gevolg van achterstallig onderhoud, herstel e/o vervanging opgenomen;
• Beoordeling van en controle op toereikendheid van de aanwezige primaire en secundaire technische voorzieningen voor de geplande uit te oefenen e/o te ontplooien activiteiten;
• Controle op (voldoende) duidelijkheid tussen de tot de huurder en tot de verhuurder toebehorende vaste e/o secundaire voorzieningen en installaties.

Ons werkveld t.a.v. het uitvoeren van "Second Opinions" omvat o.a.:
• Beoordeling van en controle op het voldoen van de uitgewerkte bouwplannen aan door de opdrachtgever e/o gebruiker opgestelde (programma van) eisen en wensen;
• Beoordeling van en controle op het voldoen van de uitgewerkte bouwplannen aan gestelde eisen t.a.v. duurzaamheid, gebruik en onderhoud;
• Beoordeling van en controle op het toereikend zijn van de in het object aanwezige primaire en secundaire technische voorzieningen voor de in het object te ontplooien activiteiten.

HTC&S kan, door het voor of namens u uitvoeren van bovengenoemde activiteiten, een bijdrage leveren in de door u te realiseren technische plan- of ontwikkelingsvorming.